ลูกจ้างชั่วคราว

 

saen61
นายแสน  พรหมโสฬส
nop61
นายนพ  พรมสมัน
saifon61
นางสาวสายฝน  บัวตูม
wilaiporn 
นางวิไลพร  สุขประเสริฐ
งานพัสดุ
pichaijan61
นายพิชัย  จันทร์โท
sarinrak61
นางสาวศรินทร์ลักษณ์  พลาสืบสาย
งานสำนักงานวิชาการ
no
นายนิด  โรมริรัมย์
siriya61
นางสาวสิริญา  ดาวรัมย์
anusara61
นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด
saam61 
นายแซม  พลาสืบสาย