กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

   manop 
นายมานพ  ทองคำ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

saksri
นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
ครู คศ.3
cholanat61
นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.3
amnattob
นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
ครู คศ.2
 lapaslada60
นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
ครู คศ.2
thanapol
นายธนพล สิงห์มนัส
ครู คศ.2
supaksorn67
นางศุภักษร โรจน​เศวต
ครู คศ.1
kantapat
นายกันตพัฒน์ โรจนเศวต
ครูผู้ช่วย 
soochiwit
นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
พนักงานราชการ
nanthawich
นายนันทวิช  พูนสกุล
พนักงานราชการ
 supanimit
นายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
พนักงานราชการ