ลูกจ้างประจำ

 

duongnet
นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
teerapornanaj61
นายธีระพร  อนาถเนตร
supapornsae61
นางสาวสุภาพร  แซ่แต้
เจ้าหน้าที่ธุรการ