เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 


นายอำนาจ  ศิลปักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุรพล  วรศิริ
ครู คศ.3


นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3


นางปัญณิดา  อัมพวัน
ครู คศ.3นายวีระชัย  ภักดีแก้ว
ครู คศ.3


นายป้องยศ  สุนทรารักษ์
ครู คศ.1นายภาณุวัฒน์  เหมนวล
ครูผู้ช่วย


นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล
พนักงานราชการ


นายขวัญชัย  พรมบุปผา
ครูอัตราจ้าง


นายชยพล  เก่าแก่กุลวงศ์
ครูอัตราจ้าง